تاکنون پرسش نامه های متعددی درباره عزت نفس ارائه شده است. یکی از این پرسش نامه ها که می تواند تنها با ۱۰ عبارت، برآوردی تقریبی از میزان عزت نفس فرد بدهد مقیاس عزت نفس روزنبرگ است که در این بخش به معرفی آن می پردازیم.
اگر بخواهیم یک تعریف کلی از عزت نفس ارائه دهیم، می توان گفت عزت نفس نظر شخص درباره خودش است این نظر شخصی از طریق ارزیابی شخص از رفتارها، هوش، موقعیت اجتماعی خود و همچنین از طریق ارزیابی دیگران از آنها رشد می کند. بنابراین، عقیده فرد درباره خوبی یا بدی رفتارها، زشتی یا زیبایی قیافه، کمی یا زیادی هوش و موفقیت ها یا شکست های اجتماعی با عقیده ای که دیگران در این موارد بیان می کنند کنش متقابل پیدا می کند و عزت نفس فرد را تشکیل می دهند.

پرسش نامه
هر یک از عبارت های زیر را با دقت بخوانید. سپس نظر موافق یا مخالف خود را اعلام کنید
:
عبارات موافق مخالف
1 احساس می‌کنم انسان باارزشی هستم، حداقل مساوی با دیگران
2 احساس می کنم چند ویژگی خوب دارم
3 مانندبیشترمردم می‌توانم‌کارها رابه خوبی‌انجام دهم
4 درباره خود نگرش مثبتی دارم
5 به طور کلی از خودم راضی هستم
6 احساس می‌کنم چیز زیادی ندارم که به آنها افتخارکنم
7 با در نظر گرفتن همه چیز، معمولا فکر می‌کنم شکست خورده ام
8 ای کاش می توانستم احترام بیشتری برای خودم قائل شوم
9 گاهی احساس می کنم بی فایده هستم
10 گاهی فکر می کنم اصلا نمی توانم کاری انجام دهم
نمره گذاری
برای پاسخ موافق به هر یک از عبارات یک تا ۵، یک امتیاز مثبت و برای پاسخ مخالف به هر یک از عبارات یک تا ۵ یک امتیاز منفی بدهید. همچنین برای پاسخ موافق به هر یک از عبارات ۶ تا ۱۰، یک امتیاز منفی وبرای پاسخ مخالف به هر یک از عبارات ۶ تا ۱۰، یک امتیاز مثبت در نظر بگیرید
.
تفسیر نتایج
بعد از این که جمع کل نمره ها به دست آمد اگر نمره فرد بالاتر از صفر باشد، نشان دهنده عزت نفس بالا و اگر نمره او پایین تر از صفر باشد، نشان دهنده عزت نفس پایین است. البته لازم به ذکر است که گستره نمره های این پرسش نامه از ۱۰- تا ۱۰+ است و این مقادیر به ترتیب پایین ترین و بالاترین سطوح عزت نفس را نشان می دهند. به عبارت دیگر هرچه نمره فرد بالاتر باشد عزت نفس او بالاتر است و هرچه نمره او پایین تر باشد نشان دهنده عزت نفس پایین تر اوست
.