در ایالات متحده افسردگی 9 بیماران را درگیر می‌کند و مسوول 43 میلیارد دلار از هزینه‌های مراقبت پزشکی است. کارگروه خدمات پیشگیرانه ایالات متحده (USPSTF) غربالگری افسردگی در نوجوانان و بزرگسالان را در طبابت بالینی در جایی که سیستم‏هایی برای حصول اطمینان از تشخیص دقیق، درمان مؤثر و پیگیری وجود دارد توصیه می‌کند. این مرکز در مورد انجام دادن یا ندادن غربالگری افسردگی در کودکان 11-7 سال یا غربالگری از نظر خطر خودکشی در جمعیت عمومی توصیه‌ای ارایه نکرده است. پرسش‌نامه سلامت بیماران (PHQ-2) و PHQ-9 ابزارهای غربالگری رایج و معتبری هستند. حساسیت و اختصاصی بودن PHQ-2 در بزرگسالان به ترتیب 97% و 67% و PHQ-9 61% و 94% است. اگر PHQ-2 برای افسردگی مثبت باشد، باید PHQ-9 نیز انجام شود. در بزرگسالان مسن‌تر، مقیاس 15 موردی افسردگی سالمندان نیز آزمون پیگیری مناسبی است. اگر این آزمون‌های غربالگری برای افسردگی مثبت باشند، برای تأیید مطابقت علایم بیمار با معیارهای تشخیصی راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM) ارزیابی بیشتری مورد نیاز است.

PDF متن کامل مقاله             HTML متن کامل مقاله